آموزش الگوسازی-الگوسازی یک هنر است كه شامل شکل دادن به یک قطعه پارچه صاف برای مطابقت با منحنی های بدن انسان مي شود و پل ارتباطی بین طراحی و تولید لباس است.
یک طرح می تواند از طریق الگو (که تفسیری از طراحی در قالب لباس است) به لباس مبدل شود. یک الگو بر خلاف بدن، طرحی مسطح است در حالی که بدن دارای طول، عرض و عمق است.
در این چهارچوب استوانه ای، یک سری منحنی ها و برآمدگی های ثانویه وجود دارد که اغلب موجب نگرانی الگوساز است.
درزها اساس همه الگوسازی ها هستند. آنها موجب می شوند طرح مسطح پارچه به یک طرح سه بعدی متناسب با منحنی های بدن تبدیل شود.

آموزش الگوسازی

آموزش الگوسازی

 الگوساز کیست؟

الگوساز، كسي است كه الگو را بر اساس طرح مسطح یا یک تصویر دو بعدی می سازد. الگوی اولیه اساس الگوسازی است که مطابق با طراحی و اندازه ساخته می شود.
الگوی اولیه نقطه شروع طراحی الگوی مسطح است. این یک الگوی ساده و متناسب با بدن است که برای شروع مورد استفاده قرار می گیرد.